Zásady ochrany osobních údajů

I. Správce osobních údajů

 • Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je obecně prospěšná společnost Agora CE o.p., IČ 27885348, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Agora CE“ nebo „Agora“).
 • Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu (např. návštěvník webových stránek, případně účastník online nebo offline aktivity) údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Subjekt při udělení souhlasu prohlašuje, že si je vědom omezení, podle kterého mu musí být v okamžiku udělení souhlasu alespoň 15 let, a pokud tomu tak není, musí tento souhlas dát zákonný zástupce.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

 • Agora CE zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: a) identifikační údaje: jméno, příjmení b)e-mailová adresa, telefonní číslo
 • Kromě shora uvedených osobních údajů Agora CE zaznamenává a uchovává tzv. behavioriální údaje týkající se příznivce, kterými jsou zejména účast na akcích, otevírání e-mailů zasílaných Agora CE, online a offline aktivity (dále jen „jiná data“).
 • Agora CE může všechny tyto údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu údajů ve veřejně přístupných zdrojích.

III. Shromažďování a zpracování osobních údajů

 • Agora CE provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).
 • Subjekt (např. návštěvník webových stránek, případně účastník online nebo offline aktivity) může být o poskytnutí osobních údajů požádán zejména v případě online i offline akcí a aktivit, offline i online registrací, zařazením na seznam účastníků, offline i online žádostí o spolupráci provedenou příznivcem osobně, emailem a telefonicky, atd.
 • Agora je oprávněna shromažďovat, zpracovávat a sledovat osobní údaje a jiná data subjektu údajů.
 • Agora CE výhradně sama zpracovává osobní údaje a jiná data subjektů. Pouze na základě smlouvy a dle zákonných podmínek mohou být osobní údaje a jiná data týkající se příznivce předány ke zpracování jinému správci. Konkrétně to tomu tak je v případě spolupráce s konkrétními klienty z řad obcí v ČR. Zejména v případě, že jsou shromažďována data o jejich obyvatelích (například v případě dotazníkových šetření, anket, veřejných setkání atp.). Data účastníků aktivit realizovaných Agorou CE mohou být předávána případně donorům projektů realizovaných Agorou CE. Jedná se o konkrétní veřejná setkání, konference či workshopy v případě fyzických setkání případně registrační formuláře, dotazníky apod. v případě elektronických nástrojů.

IV. Účel zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být Agora CE zpracovány za účelem následné komunikace s daným subjektem prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, nebo zasíláním sms v následujících záležitostech:
  1. Informování o aktivitách organizace nebo jiného správce (obce či donora). Například  zasílání newsletteru nebo informačních e-mailů, informování o pravidelných aktivitách, pozvánky na online i offline aktivity.
  2. Zasílání žádostí o pomoc a podporu Agora CE, dobrovolnictví v místních skupinách, finanční podpora.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány také s ohledem na ověření identity subjektu v případech, kdy se toto ověření očekává, například při hlasování v projektech typu participativní rozpočet atp.

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje subjekt společnosti Agora CE jako správci osobních údajů při prvním kontaktu s Agora CE podle čl. IV těchto Zásad.

VI. Doba udělení souhlasu

 • Příznivce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu 3 let, resp. do doby, než příznivce souhlas odvolá. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat (např. kontakty uvedené na této webové stránce: www.agorace.cz/kontakt). Po odvolání souhlasu Agora CE zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány.

VII. Přístup subjektu údajů k osobním údajům

 • Příznivce má od okamžiku zařazení do Databáze Agora CE právo kdykoliv požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě Agora CE poskytne příznivci informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ.

VIII. Fotografie a videa na webu a sociálních sítích přidružených k Agora CE

 • Fotografie a videa na webu a sociálních sítích vytvořených pracovníky  společnosti Agora CE. Pokud najdete svoji osobu na našich fotografiích nebo videích a již nesouhlasíte s jejich zveřejněním, ozvěte se nám s prosbou o vymazání na info@agorace.cz

VIII. Využívání informací o návštěvníkovi stránek Agora CE (cookies)

IX. Kontakt

 • V případě dotazů, připomínek, odvolání zpracování osobních údajů lze kontaktovat Agora CE na kontaktech uvedených na této webové stránce: www.agorace.cz/kontakt/.